Skip to content
Menu

privacy verklaring

Privacy en gegevensbescherming beleid

Soling Jewels, gevestigd aan Esdoornstraat 3 8021 WB te Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door dit bedrijf,

zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Soling Jewels verwerkt persoonsgegevens middels het principe ‘ privacy by default’ en ‘ privacy by design’.

Ik verwerk enkel noodzakelijke informatie, indien u daarvoor toestemming geeft, die bijdraagt aan mijn dienstverlening en dus een correcte bedrijfsadministratie.

Indien u gebruikt maakt van mijn webwinkel of deelneemt aan mijn workshops verstrekt u in sommige gevallen een aantal persoonsgegevens.

Daartoe verwerk ik de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • IBAN
 • Voor zakelijke contacten: KVK registratie en btw nummer

Waarom vraag ik persoonsgegevens?

Soling Jewels verwerkt persoonsgegevens om aan de overeenkomst met u als klant te kunnen voldoen met de volgende doelen:

 • Afhandelen van facturen en betalingen
 • Leveren van producten en diensten
 • Verzenden van nieuwsbrieven en aanbiedingen
 • Verschaffen van informatie over inhoudelijke wijzigingen van mijn diensten
 • Verschaffen van informatie over wijzigen van prijzen en voorwaarden,
 • Wanneer hiertoe een wettelijke plicht bestaat.

Het streven is altijd om zo min mogelijk persoonsgegeven te verwerken.

Bewaartermijn

Soling Jewels zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de dienstverlening te waarborgen of wanneer een wettelijke verplichting een langere bewaartermijn voorschrijft.

 

 

Delen van gegevens

Soling Jewels verstrekt verzamelde gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van de dienstverlening

of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden verwerkt door de volgende organisaties:

 • Etsy, mijn webwinkel, voor afhandelen van boekingen en facturen.
 • Snelstart, voor de boekingen en bedrijfsadministratie
 • My Parcel voor het versturen van pakketten en brieven
 • Mikro pakket voor het versturen van pakketten en brieven
 • MailChimp voor verzenden van nieuwsbrieven.

Met bovenstaande partijen is een verwerkersovereenkomst afgesloten, veelal komt het erop neer dat de gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order

of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van deze verwerkers. In de verwerkersovereenkomst staat vermeld dat zij zorg dragen

voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en dat de organisaties adequate maatregelen nemen om gegevens te beschermen tegen verlies

of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uitzonderingen op bovenstaande organisaties zijn hieronder komt omschreven.

ndien u op mijn website zelf op de Facebook like, Twitter, Pinterest of Instagram button drukt zullen deze partijen toegang hebben tot deze voorkeur. Het bedrijf Mollie

wordt ingezet als tussenpartij voor het verwerken van online betalingen.Mollie sluit geen verwerkingsovereenkomsten, echter hebben zij wel wel een helder privacy

beleid te vinden op www.mollie.com/nl/privacy.

Cookies en websitegebruik

de web diensten van Soling Jewels gebruiken uitsluitend technische en functionele cookies. Daarnaast worden anonieme statistieken bijgehouden over het gebruik van de

web diensten. Een “cookie” is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op uw computer, tablet, smartphone. De cookies die ik

gebruik zijn noodzakelijk voor een correctie onbelemmerde werking van de site. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen

cookies meer opslaat. Dit kan echter gevolgen hebben voor de wijze waarop de website op uw scherm werkt.

Verwerking bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Er is geen intentie om via mijn website of mijn diensten gegevens te verzamelen over personen jonger dan 16 jaar, tenzij hiertoe uitdrukkelijk toestemming wordt gegeven

door een ouder of voogd. Het ontbreekt mij aan een directe controle op leeftijden van bezoekers aan de websites. Ouders worden daarom aangeraden betrokken te zijn

bij de internetactiviteiten van hun minderjarige kinderen en toezicht te houden op het verstrekken van persoonsgegevens door hun minderjarige kinderen. Wanneer

er vermoeden bestaat dat Eva Schreuder Ontwerpen onbedoeld persoonsgegevens heeft verzameld, neem dan contact via info@solingjewels.com en de betreffende

gegevens zullen zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heb het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar

info@solingjewels.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage inderdaad door de betreffende persoon wordt gedaan, vraag ik om een kopie van uw

identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij adviseer ik u om deze kopie uw pasfoto, MRZ ( machine readable zone, de strook met nummer onderaan

het paspoort en het burgerservice nummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Soling Jewels zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen,

op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Soling Jewels neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij het vermoede of kennisname van een datalek zal Anna Wonders van Soling Jewels onmiddellijk

handelen naar de betreffende partner. Wanneer je vermoeden bestaat dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik van

door mijn vastgelegde gegevens, neem dan contact op via info@solingjewels.com Tevens wil ik u wijzen op de Autoriteit Persoonsgegevens waarbij iedere inwoner

van Nederland het recht heeft om online een klacht in te dienen.